top of page

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.begrafenissengauderis.be. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich als gebruiker uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.

2. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website met inbegrip van de ter beschikking gestelde teksten, beelden, grafisch materiaal, logo’s, paginavorming, uitgeschreven programma’s en gebruikte software worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Begrafenissen en Crematies Gauderis (Gauderis BV) of derden waarmee zij daaromtrent contractuele afspraken heeft gemaakt.
Tenzij daarvoor een voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Gauderis of de betrokken derde(n) verkregen werd, is het ten strengste verboden de inhoud van deze website te reproduceren, verspreiden, verkopen of op enige andere wijze te gaan exploiteren.
De gebruiker van deze website verbindt er zich toe zich te onthouden van elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Gauderis of de betrokken derden.

3. Aansprakelijkheid

De inhoud op deze website is uitsluitend informatief van aard. De aangeboden informatie kan in geen enkel geval beschouwd worden als een gespecialiseerd deskundigenadvies. Op geen enkel moment kunnen er rechten ontleend worden aan de ter beschikking gestelde informatie.
Hoewel Gauderis de nodige zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, stelt Gauderis zich niet garant voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie. Gauderis stelt zich evenmin garant voor de goede werking en beschikbaarheid van de website.
Indien u als gebruiker onjuistheden, onvolledigheden of veroudering van de aangeboden informatie zou opmerken, vragen wij u om ons daar op te wijzen en contact met ons op te nemen.
Op geen enkele wijze kan Gauderis aansprakelijk gehouden worden voor de slechte werking, tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de website of voor de directe of indirecte schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website of de daarop aangeboden inhoud.
Gauderis kan niet verplicht worden de informatie op de website up-to-date te houden en heeft steeds het recht om de website, zonder enige melding daarvan, offline te halen of te wijzigingen.
Ongeacht tegenover wie, kan Gauderis in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor, maar niet beperkt tot, gevolgschade, winstderving, werkonderbrekingen, verlies van computergegevens, beschadiging aan programma’s, apparatuur of andere activa van de gebruiker.

4. Betreffende eventuele aankopen via de website

4.1 – Definities

a. Verkoper:
Gauderis bv
BE0758.827.535
Kemmelbergstraat 5
8400 Oostende

b. Consument:
Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

c. Onderneming:
Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede verenigingen.

d. Klant:
Overkoepelende term voor alle klanten van de verkoper ongeacht deze een Consument of een Onderneming uitmaakt.

e. Goederen:
Alle lichamelijke roerende zaken die door de Klant via een overeenkomst op afstand kunnen worden aangekocht op de website van de Verkoper.

f. Overeenkomst op afstand:
Iedere overeenkomst die tussen de Verkoper en de Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de Verkoper en de Klant en waarbij, tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand

4.2 – De Overeenkomst

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Verkoper en Klant.

De Klant kan op de website van de Verkoper (www.begrafenissengauderis.be) kennis nemen van de diverse Goederen die te koop worden aangeboden.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Goederen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. De opgegeven maten, gewichten en kleuren zijn louter indicatief aangezien diverse zaken handgemaakt zijn. De Verkoper maakt uitdrukkelijk voorbehoud voor eventuele afwijkingen daarvan.

De Klant kan zijn bestelling eenvoudig plaatsen via de website. Vanaf het moment dat de Klant op de knop “Plaats uw bestelling” (of eender welke gelijkaardige terminologie) klikt, zal zijn bestelling doorgestuurd worden naar de Verkoper.

De verkoop wordt evenwel slechts als definitief beschouwd op het moment dat de Verkoper een ontvangstbevestiging naar het door de Klant opgegeven e-mailadres verstuurd, met daarin het totaalbedrag, alsook het leveringsadres en een overzicht van de bestelde producten . De bestelling kan vanaf dat moment door de Klant niet meer geannuleerd of gewijzigd worden, met uitzondering van het herroepingsrecht voor de Consument.

4.3 – De prijs

De prijzen zoals deze online staan vermeld op het moment van de bestelling zijn bindend, tenzij er sprake is van overmacht, dan wel een manifeste materiële vergissing.

De prijzen staan op de site steeds vermeld in € en inclusief BTW.

4.4 – Betalingswijze

De facturen zijn vooraf betaalbaar via de op de website aangeboden betalingswijzen of mits betaling bij overschrijving op de door de Verkoper vermelde coördinaten.

De Verkoper zal wat betreft de aangeboden betalingswijzen de passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. In geval van overschrijving is de levering door de Verkoper afhankelijk van de ontvangst van de betaling. In geval van betaling per kredietkaart, is de levering afhankelijk van de goedkeuring die wordt ontvangen door de afhandelaar van de betalingstransactie. Na ontvangst van betaling verstuurt de Verkoper aan de een ontvangstbevestiging aan de Klant.

4.5 – Levering

De Verkoper verzendt de goederen zodra de integrale betaling door hem wordt ontvangen, voor zover de goederen moeten worden verzonden. De Klant wordt hiervan in kennis gesteld via een verzendbevestiging.

Bij bestelling van bloemen e.a. dienstig voor de uitvaart zal de levering gebeuren door plaatsing van het desbetreffende goed bij de kist en/of op een andere passende manier. Mogelijks worden deze zaken overhandigd aan de familie afhankelijk van hun keuze dienaangaande.

De Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de door de Klant geplaatste bestellingen.

De Goederen worden geacht geleverd te zijn op de dag dat deze door de Klant, dan wel door een door de Klant aangeduide derde, niet de vervoerder, in ontvangst werden genomen.

De Verkoper verbindt zich ertoe de Goederen bij tijdige bestelling binnen een termijn van 5-12 werkdagen te leveren, dan wel ten laatste bij de uitvaart indien de Goederen daarvoor besteld werden. De vooropgestelde leveringstermijn geldt niet in gevallen van overmacht, waarvan de Klant onverwijld in kennis zal worden gesteld.

De Klant geef de opdracht aan de door hem aan te duiden vervoerder om de Goederen te leveren en kiest hierbij uit volgende vervoerders waarmee hij mogelijks kan samenwerken:
- Bpost

De leveringskosten zijn steeds ten laste van de Klant.

Het risico van verlies of beschadiging van de Goederen gaat van de Verkoper op de Klant over op de dag dat de Goederen aan de door de Klant aangeduide vervoerder worden overgedragen.

4.6 – Klachtenbehandeling

Elke klacht over de uitvoering van de Overeenkomst moet de Verkoper per aangetekend brief worden verzonden binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de Goederen, zoals gedefinieerd onder punt 5.2, zo de Klant een Consument betreft.

Indien de Klant een Onderneming betreft, wordt deze termijn herleid tot 8 dagen.

4.7 – Herroepingsrecht (voor niet op maat gemaakte en bederfbare Goederen)

Indien de Klant een Consument betreft, beschikt hij over een termijn van 14 dagen, te beginnen vanaf de dag van de levering zoals gedefinieerd onder punt 5.2, om de Overeenkomst te herroepen en dit zonder opgave van redenen, met uitsluiting van Goederen geleverd specifiek voor een uitvaart. De aan de Consument verleende termijn waarin hij recht op herroeping heeft, wordt de bedenktijd genoemd.

Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met de Goederen en de originele verpakking. De Consument mag de Goederen slechts hanteren en inspecteren zoals hij dat in een effectieve verkoopruimte zou mogen doen teneinde de aard, de kenmerken en de werking van de Goederen vast te stellen.

De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de Goederen, zo die het gevolg is van een manier van omgaan met de Goederen die verder gaat dan toegestaan in art. 4.7.2. .

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de Consument de Verkoper via een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring per e-mail op de hoogte stellen van zijn beslissing de Overeenkomst te herroepen. Teneinde de herroeping vlot te laten verlopen, wordt verzocht dat de Consument steeds zijn naam, contactgegevens, factuurnummer en rekeningnummer in de schriftelijke verklaring tot herroeping zou opnemen. Indien de Consument een rekeningnummer buiten België heeft, dient ook het IBAN-nummer en BIC/SWIFT-code te worden vermeld. Het volstaat dat de schriftelijk mededeling tot herroeping binnen de termijn van 14 dagen gebeurt.

De Consument kan hiervoor eveneens gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping , maar is hiertoe niet verplicht.

De bestelling dient binnen de 14 dagen na de verklaring tot herroeping door de Consument naar het retouradres in België, Kemmelbergstraat 5 te Oostende te worden teruggestuurd.

De Consument zal de Goederen met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking terugsturen.

De kosten voor het terugzenden van de Goederen worden door de Verkoper op zich genomen. Teneinde de Goederen terug te zenden, zal de Verkoper bij herroeping een retourbon aan de Consument bezorgen. Indien de Consument op een andere wijze de Goederen aan de verkoper terugzendt, zal deze eerste zelf de kosten op zich dienen te nemen.

In de in artikel VI.53 Wetboek Economisch recht limitatief opgesomde gevallen kan de Consument geen beroep doen op het herroepingsrecht.

Bij herroeping van de Overeenkomst vergoedt de Verkoper de van de Consument ontvangen betalingen, inclusief, desgevallend, de oorspronkelijke leveringskosten, binnen 14 dagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd van de beslissing van de Consument om de Overeenkomst op afstand te herroepen. De Verkoper heeft evenwel het recht de terugbetaling op te schorten tot op het moment waarop hij alle Goederen heeft teruggekregen, of totdat de Consument heeft aangetoond dat hij de Goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij uitdrukkelijk anderszins wordt overeengekomen.

4.8 – Conformiteit en garantie
8.1 – T.a.v. de Consument

De Verkoper is jegens de Consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de Goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de dag van de levering, zoals gedefinieerd onder punt 5.2, en dit conform artikel 1649bis e.v. B.W.

Gebrek aan overeenstemming wordt geacht niet te bestaan in de zin van dit artikel als, op het tijdstip van het sluiten van de Overeenkomst op afstand, de Consument het gebrek kende of redelijkerwijs daarvan op de hoogte moest zijn.

Elk zichtbaar gebrek dient binnen de 14 dagen na de dag van de levering per aangetekend schrijven aan de Verkoper te worden gemeld. Indien dit niet is gebeurd, wordt het zichtbare gebrek geacht door de Consument te zijn aanvaard.

Bij het vaststellen van het gebrek dient de Consument de Verkoper hiervan binnen de twee weken na vaststelling van het gebrek per aangetekend schrijven in kennis te stellen. Indien de Consument deze termijn niet respecteert, vervalt zijn garantievordering.

De garantie vervalt eveneens indien de bij de Goederen meegedeelde onderhoudsvoorschriften/handleiding niet werden nageleefd, indien er verkeerd gebruik is geweest van het geleverde of indien de Consument zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Verkoper veranderingen liet uitvoeren.

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging van de Goederen te wijten aan alle situaties die overmacht betreffen.

Desgevallend wordt er evenwel rekening gehouden met de verergering van de schade voortvloeiend uit het gebruik van de Goederen door de Consument na het ogenblik waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld of zou hebben moeten vaststellen

De bepalingen in artikel 1641 t.e.m. 1649 Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de vrijwaring voor de verborgen gebreken zijn van toepassing na het verstrijken van de termijn van twee jaar bedoeld in punt
4.8.1.1.

4.8.2 – T.a.v. de Onderneming

Indien de Klant een Onderneming betreft, kan de garantie nooit de door de fabrikant verstrekte garantie overstijgen.

Indien de Goederen niet in overeenstemming blijken te zijn met de door de Onderneming gesloten Overeenkomst op afstand, of zo de Goederen zichtbare gebreken vertonen, dient de Onderneming de levering binnen de 8 dagen na ontvangst aangetekend te protesteren, bij gebreke waarvan de levering geacht wordt te zijn aanvaard. De bewijslast hiervan ligt bij de Onderneming.

Vanaf de aanvaarding van de levering kan de Onderneming zich niet langer beroepen op artikel 1184 Burgerlijk Wetboek om de Overeenkomst te ontbinden wegens niet-aanvaarding. Bij het vaststellen van verborgen gebreken dient de Klant de Onderneming hiervan binnen de 30 dagen na ontdekking van het gebrek per aangetekend schrijven in kennis te stellen. Indien de Onderneming deze termijn niet respecteert, vervalt zijn garantievordering.

Gebrek aan overeenstemming wordt geacht niet te bestaan in de zin van dit artikel indien de Onderneming op het tijdstip van het sluiten van de Overeenkomst op afstand het gebrek aan overeenstemming kende of daarvan redelijkerwijs op de hoogte moest zijn.

Gebrek aan overeenstemming wordt geacht niet te bestaan indien dit het gevolg is van ongelukken, manipulatie, nalatigheid, verkeerd gebruik of het verkeerd bewaren door de Onderneming.

De Verkoper is niet gehouden de Onderneming te vrijwaren voor verborgen gebreken welke hij niet gekend heeft.

4.9 – Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de Verkoper is beperkt tot maximaal drie maal de waarde van de door de Klant gedane bestelling.

De Verkoper kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade, m.u.v. de schade veroorzaakt door haar opzet, haar grove schuld of voor die van haar aangestelden of lasthebbers, of, behoudens overmacht, voor het niet-uitvoeren van een verbintenis die een van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt.

De Verkoper zal nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige schade indien er verkeerd gebruik is geweest van het geleverde of indien de Consument zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Verkoper veranderingen liet uitvoeren. Het verkeerde gebruik is elk gebruik anders dan een gebruik als goede huisvader. 

5. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing. In geval van een geschil naar aanleiding van een bezoek aan of gebruik van deze website, zijn uitsluitend de rechtscolleges van het arrondissement  Oostende bevoegd. 

bottom of page